Ovo su svi zaključci Senata UNSA o diplomi Sebije Izetbegović

Danas je održana 33. izvanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Na sjednici je razmatrana sljedeća točka Dnevnog reda: Izvještaj ad hoc Komisije o izvršavanju dodatnih provjera vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu od 24. 11. 2022. godine, što predstavlja realizaciju Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu od 10. 11. 2022. godine.

U vezi s Informacijom o stupnju realizacije Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu Senat je donio sljedeći zaključak:

1. Konstatira se da ad hoc Komisija Univerzitet u Sarajevu – Medicinskog fakulteta nije u cijelosti ispunila obaveze utvrđene Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-22/22 od 10. 11. 2022. godine, te da nije dostavila Univerzitetu u Sarajevu sljedeće dokumente:

– uvjerenje o položenim ispitima prof. dr. Sebije Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

– valjanu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno dostavljena su dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 (deset) ispita s ocjenama prema kopiji indeksa i 9 (devet) naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena. Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa osobe koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima,

– uvjerenje o položenim ispitima (javna isprava – indeks) prof. dr. Sebije Izetbegović na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

– Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa imenovane na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

– pisano izjašnjenje dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pri čemu iz Izvještaja ad hoc komisije ne proizlazi da je ista zatražila izjašnjenje od imenovane.

2. Cijeneći značaj i društvenu ulogu Univerziteta u Sarajevu, a s ciljem zaštite integriteta Univerziteta i imaoca diploma Univerziteta koji imaju izbor u znanstveno-nastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu, zadužuje se dr. Sebija Izetbegović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta da u roku od 30 dana Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavi:

a. pisano izjašnjenje na okolnosti provjera vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu,

b. diplomu o završenom postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu,

c. uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta

d. uvjerenje o položenim ispitima o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta i

e. odluku nadležnog tijela Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta o provedenom postupku ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

3. Po okončanju radnji iz tačke 2. ovog zaključka Senat Univerziteta u Sarajevu će imenovati Komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru i Senatu Univerziteta u Sarajevu dalje postupanje u ovom predmetu.

4. Informaciju o postupanju Univerziteta u Sarajevu u ovom predmetu Univerzitet u Sarajevu će dostaviti osnivaču putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Županije Sarajevo.

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.